Regulamin sklepu internetowego solecki & la compania

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 20 października 2017 ROKU

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy solecki & la compania (dalej: „Sklep”), dostępny na stronie internetowej pod adresem www.lacompania.pl, prowadzony jest przez prowadzące działalność gospodarczą Towarzystwo Przyjaciół Kuby – La Compania Cubana, NIP 679-30-92-973, REGON 122872949.

 2. Dane kontaktowe Sklepu: (i) adres: 30-414 Kraków, ul. Waleriana Łukasińskiego nr 16/6, (ii) e-mail: info@lacompania.pl.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców dokonujących zakupu w Sklepie oraz określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 4. Słowa i wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenia:

  1. Sprzedawca oznacza prowadzące działalność gospodarczą Towarzystwo Przyjaciół Kuby – La Compania Cubana, NIP 679-30-92-973, REGON 122872949;

  2. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Sklepu;

  3. Klient oznacza: (i) osobę fizyczną, która ukończyła trzynasty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez osobę fizyczną osiemnastego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że takowa osoba fizyczna posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba prawna, (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w tym w szczególności – na zasadach określonych w Regulaminie – składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu;

  4. Konsument oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, który dokonuje zamówienia (zakupu) za pośrednictwem Sklepu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową;

  5. Realizacja Zamówienia oznacza okres liczony w dniach, w którym Sprzedawca przygotuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie, powierzy zamówiony Produkt wybranemu przez siebie podmiotowi uprawnionemu do przewozu oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem ww. podmiotu do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

  6. Dni Robocze oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  7. Zamówienie oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, w którym Klient wskaże: (i) rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w Sklepie w momencie składania zamówienia, (ii) rodzaj płatności, (iii) sposób dostawy Produktu, (iv) miejsce wydania produktu, (v) dane Klienta, które to oświadczenie stanowić będzie jednocześnie złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wybranych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;

  8. Konto oznacza konto Klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie;
  9. Formularz Rejestracji oznacza formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie przez Klienta Konta;

  10. Formularz Zamówienia oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Klientowi Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka Zakupów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

  11. Koszyk Zakupów oznacza element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, szczególności ich ilość;

  12. Produkt oznacza dostępną w Sklepie rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

  13. Umowa Sprzedaży oznacza umowę sprzedaży Produktu zawieraną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

 5. Regulamin określa zasady Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży produktów znajdujących się w Sklepie, zasady wykonywania umów sprzedaży oraz postępowanie reklamacyjne.

 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania dostępnych Produktów oraz składania Zamówień, niezbędne jest: (i) posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, (ii) posiadanie przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż 12 miesięcy licząc od dnia korzystania ze Sklepu.

 7. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do korzystania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 10. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkty dostępne w Sklepie jest możliwe po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub bez zakładania Konta na warunkach opisanych w Regulaminie.

 11. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

 12. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta zawiera cenę za Produkt oraz koszty dostawy (transport, dostawa, usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 2. Konto.

 1. Sprzedawca zakłada możliwość udostępnienia w przyszłości funkcjonalności umożliwiającej założenie Konta w Sklepie. Uruchomienie funkcjonalności Konta w Sklepie nie wymaga zmiany Regulaminu.

 2. Założenie Konta w Sklepie wymaga wypełnienia Formularz Rejestracji, w którym niezbędne jest podanie co najmniej następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne i dobrowolne.

 4. Dokonanie logowania przez Klienta na Koncie następuje poprzez podanie loginu i hasła wpisanych podczas wypełniania Formularza Rejestracji.

 5. Klient w każdej chwili jest uprawniony bez jakichkolwiek opłat do usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail: info@lacompania.pl lub na adres: 30 – 414 Kraków, ul. Waleriana Łukasińskiego nr 16/6.

§ 3. Zamówienie.

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu www.lacompania.pl.
 2. Niezbędnym elementem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed zakończeniem składania Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu.

 3. Celem złożenia Zamówienia należy: (i) zalogować się, (ii) wybrać zamawiany Produkt, a następnie kliknąć opcję „Zamów”, (iii) w przypadku wyboru możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, (iv) kliknąć “Zapłać”, (v) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

 4. Elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w Formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia.

 5. Naciśnięcie na przycisk „Zapłać” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 6. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z Koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do Koszyka” Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w Sklepie w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną.

 7. Produkt zamówiony w Sklepie może zostać dostarczony wyłącznie na terenie Polski.

 8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 9. Klient aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zapłać” ma prawo modyfikowania Zamówienia lub rezygnacji z Zamówienia.

 10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.

 11. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia lub w Koncie, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta, zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 12. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 13. Klient może również dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie Zamówienia poprzez wysłanie maila na adres info@lacompania.pl i dokonanie płatności poprzez przelew tradycyjny bez pośrednictwa strony Sklepu.

§ 4. Dostawa oraz płatność.

 1. Klient ma do wyboru następujące rodzaje dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: (i) przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa za pobraniem, (ii) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, (iii) odbiór osobisty pod wskazanym na stronie www.lacompania.pl adresem. Sprzedawca zastrzega, że rodzaje dostaw aktualnie dostępne do wyboru przez Klienta określone są na stronie www.lacompania.pl na podstronie Koszyk. Dostępny będzie co najmniej jeden rodzaj dostawy.

 2. Klient może skorzystać w celu dokonania płatności z systemu płatności udostępnionego przez Sklep tj. PayU lub z płatność przelewem na konto Sprzedawcy nr 91 1160 2202 0000 0002 4484 5305.

 3. Informacje dotyczące dostawy oraz płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 5. Realizacja Zamówienia.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta: (i) płatności poprzez PayU: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, (ii) płatności przelewem tradycyjnym w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 4. Bieg terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: (i) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, (ii) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, (iii) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu – o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub na Koncie.

 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (transport, dostarczenie, usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 7. Odbiór osobisty Produktu jest bezpłatny.

§ 6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Bieg terminu określonego w § 6.1 Regulaminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno lub w częściach, termin wskazany w § 6.1 Regulaminu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą listu poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy: 30-414 Kraków, ul. Waleriana Łukasińskiego nr 16/6. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 14. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§ 7. Reklamacje.

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

 3. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: 30-414 Kraków, ul. Waleriana Łukasińskiego nr 16/6. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na które ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, opis reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (np. kopia paragonu, faktury albo inny dowód).

 5. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie maila na adres info@lacompania.pl.

 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres: 30-414 Kraków, ul. Waleriana Łukasińskiego nr 16/6.

 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 8. W przypadku braków lub wątpliwości dotyczących złożonej przez Klienta reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (i) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), (ii) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), (iii) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu przy składaniu Zamówienia jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, także w celach marketingowych.

 3. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji Zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionego Produktu. Tym samym odbiorcą danych osobowych Klienta Sklepu mogą być także:

  1. dostawca, przewoźnik, pośrednik realizujący przesyłkę (przesyłki) na zlecenie administratora, gdy Klient dokonujący zakupu w Sklepie skorzysta z dostawy Produktu drogą przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej, (ii) podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub płatność kartą płatniczą w Sklepie, albowiem wówczas administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, gdy Klient korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wyszczególnionych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. Sprzedawca, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 10. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów, tj. w szczególności, gdy: (i) nastąpi zmiana przepisów prawa, (ii) nastąpi zmiana sposobów płatności lub dostaw, (iii) wynika z przyczyn organizacyjnych. O zmianach w Regulaminie Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianach w Regulaminie, w której zostanie zawarte zestawienie wprowadzonych zmian Regulaminu. Informacja na stronie Sklepu będzie dostępna przez okres 30 dni od dnia jej umieszczenia. Klienci, którzy dokonali w Sklepie rejestracji Konta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował Konto, chyba, że w terminie 14 dni zażąda usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania zgodnie z § 2.4 Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie zawarte Umowy Sprzedaży, jak również Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży i złożenia Zamówienia przez Klienta.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

 6. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2017 roku i stosuje się go do Umów Sprzedaży zawartych od tego dnia.

Pobierz załącznik nr 1

 O AUTORZE 

Adam Kwaśny

Podróżnik, pisarz, scenarzysta. Od lat wędruje po Kubie, gdzie znalazł drugą ojczyznę. Szef Towarzystwa Przyjaciół Kuby – La Compañía Cubana i El Punto del Viaje Alternativo, organizującego wyprawy niewielkich grup turystów na Kubę. W latach 1993–2000 dyrektor Teatru Bückleina, a następnie Teatru 38 w Krakowie. Współpracował z telewizją TVN, dla której pisał scenariusze. Autor wielu publikacji, mikropowieści Potrawy (1991, 2000) oraz zbioru Trzy dramaty średniowieczne (2004).

zapisz się
na newsletter

kontakt

Solecki & la Compania
 • Towarzystwo Przyjaciół Kuby - La Compania Cubana
 • Ul. Waleriana Łukasińskiego 16/6
 • 30-414 Kraków
 • Nip: 679 30 92 973
 • 91 1160 2202 0000 0002 4484 5305